ابزار

Broken Links

لینک های شکسته به لینک هایی گفته می شود که کاربران سایت شما را به صفحاتی که وجود خارجی ندارند ، منتقل می کند.

این ابزار به شما کمک می کند تا لینک های شکسته (Broken links) سایت را بیابید.لینک مورد نظر را وارد کنید