ابزار کاهش حجم کد های CSS

ابزار کاهش حجم کد های CSS

با استفاده از این ابزار می توانید حجم  تمامی کد های Css سایت خود را کاهش دهید.  ابزار کاهش حجم کد های CSS با استفاده از حذف توضیحات و فواصل موجود در کد های سی اس اس حجم آن ها را کاهش خواهد داد.

تذکر : فایل های سی اس اسی که توسط قالب ایجاد شده اند را نباید با استفاده از این ابزار بهینه سازی نمود چرا که ممکن است باعث اجرا نشدن کدهای قالب شود.
CSS خود را برای فشرده سازی وارد نمایید: