ابزارمحاسبه تراکم کلمات کلیدی

تراکم کلمات کلیدی

با وارد کردن آدرس صفحه مورد نظر خود تعداد تراکم کلمات کلیدی در آن صفحه را مشاهده خواهید کرد.

(میزان تکرار یک کلمه کلیدی در یک متن را تراکم آن کلمه ی کلیدی می نامند)

شما می توانید برای انتخاب کلمات کلیدی از ابزار پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی استفاده نمایید.لینک مورد نظر را وارد کنید