ابزار تحلیل لینک ها

تحلیل گر لینک ها

این ابزار تعداد لینک هایی که از یک صفحه به صفحات داخلی سایت و یا به وب سایت های دیگر داده شده است را مشخص می کند باید توجه داشت که تعداد لینک ها نباید بیش از حد معمول باشد.

همچنین می توانید Dofollow یا Nofollow بودن لینک های هر صفحه از سایت را به وسیله ی این ابزار بررسی نمایید و اگر به سایتی با رتبه ی پایین تر لینک دادید آن را Nofollow کرده تا رتبه ی صفحه شما کاهش نیابد.لینک مورد نظر را وارد کنید