ابزار بررسی حجم سایت

حجم سایت

به وسیله ی این ابزار می توانید حجم تمامی صفحات وبسایت خود را بررسی کرده و نسبت به کاهش آن اقدام نمایید.

همچنین می توانید با استفاده از ابزار سرعت بارگذاری، مدت زمان بارگذاری سایت خود را مشاهده نمایید.لینک مورد نظر را وارد کنید