ابزار بررسی سرعت بارگذاری

سرعت بارگذاری

  این ابزار به شما نشان می دهد که سایت شما در چه مدتی به صورت کامل بارگذاری می شود .

همچنین با استفاده از ابزار حجم سایت می توانید حجم صفحات سایت خود را بررسی نمایید.لینک مورد نظر را وارد کنید