ابزار رمز گذاری و رمز گشایی URL

رمز گذاری و رمز گشایی URL

به وسیله ی این ابزار می توانید بخشی از URL ها که به صورت کد اسکی در آمده را رمز گشایی کرده و همچنین URL هایی که بخشی از آنها به زبان دیگری نوشته شده را به فرمت اسکی تبدیل کنید.


متنی را که می خواهید کدگذاری یا رمزگشایی شود وارد کنید: